اسکی فضایی Lt862

دارای زین و حالت دومنظورهتوضیحات