عسل با موم به کوه خوانسار

مقدار 1 کیلوگرمتوضیحات

 

وزن :1.200کیلو گرم 

کیفییت عالی و طعم ومزه آن فوق العاده